\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/B8A384C05CA4A07F9C47DD699C8" />

2019年92午夜视频福利

艳情三级片Company News
他是一位孤独的先天,最先辈最大胆的艺术革新家
发布时间: 2020-10-14 来源:未知 点击次数:
\u003cp>\u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2020/DE5202301031DC502402263CE4D24AC9280E3E36_size84_w640_h771.jpeg" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/B8A384C05CA4A07F9C47DD699C80D0826E0A210F_size97_w640_h725.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:113.28125%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/DF5FAF5B5173A2E10B5B761AAB51A48E206FEE62_size101_w640_h796.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:124.37499999999999%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/F8850F5788A7DE0B04ACC026A80B3A3BD224395A_size35_w486_h398.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:81.89300411522635%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>科雷乔\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>(1489~1534)\u003c/p>\u003cp>意大利画家\u003c/p>\u003cp>1489年8月生于\u003c/p>\u003cp>意大利帕多瓦附近的幼村科雷乔\u003c/p>\u003cp>因此人们称他为科雷乔\u003c/p>\u003cp>1534年3月5日卒于同地\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/92E98DF7930DB5F914A3C33F3E26CA2413F0CE94_size53_w640_h760.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:118.75%;" />\u003c/p>\u003cp>从前陪同曼泰尼亚学画\u003c/p>\u003cp>又受到达·芬奇的影响\u003c/p>\u003cp>同时兼收佛罗伦萨画派和威尼斯画派之长\u003c/p>\u003cp>形成意境稀奇,色彩奇妙\u003c/p>\u003cp>善于外现微弱和甜美的女性美的画风\u003c/p>\u003cp>作品既有油画,也有壁画\u003c/p>\u003cp>都有很高的造诣\u003c/p>\u003cp>壁画以1520~1530年完善的\u003c/p>\u003cp>帕尔玛两个教堂屋顶壁画最为著名\u003c/p>\u003cp>它的凶猛的透视成果\u003c/p>\u003cp>成为巴洛克美术天顶壁画的来源\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/54FFDE8D8F2775080CCC3DCE21AA8CA7AAEFBC9C_size92_w640_h935.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:146.09375%;" />\u003c/p>\u003cp>圣母和与圣杰罗姆\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/032F1CFBA6C2C781F2143362CFFDB420E42EEAE7_size69_w640_h782.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:122.1875%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/5A1D9BD4C39B50A91D1D8D73BD0D4F18E2EB6833_size92_w452_h556.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:123.00884955752211%;" />\u003c/p>\u003cp>油画作品多选择宗教和古典题材\u003c/p>\u003cp>宗教题材代外作\u003c/p>\u003cp>《圣母与圣杰罗姆及玛格达林》\u003c/p>\u003cp>极为成功\u003c/p>\u003cp>古典题材的油画\u003c/p>\u003cp>在其作品中最负盛名\u003c/p>\u003cp>如《丽达》、《伊娥》\u003c/p>\u003cp>被认为是人文主义思维\u003c/p>\u003cp>与古典精神结相符的产物\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/1BF5CAFF18201F0DC7ED6AA14BB59B9F2C2CFE25_size79_w640_h1505.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:235.15625%;" />\u003c/p>\u003cp>蓋尼米得被劫持\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/A7B76068C7BD880EF58FC218EFFD6F2C1AAE15DE_size202_w640_h559.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:87.34375%;" />\u003c/p>\u003cp>圣母物化\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/4F650114A1B76A7B04D246F9A93135CEC60C70AD_size114_w640_h463.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:72.34375%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/31B896F81B10B1384031FEF63FD08F948E62C720_size107_w640_h566.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:88.4375%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/320496D462DD11D05DF3A0736B8F6EF1F07B74BB_size60_w640_h452.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:70.625%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/6CC202C3E3CA4167702AE13114958EBB4558E8FF_size138_w632_h720.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:113.9240506329114%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/1A12DA6F6F107B01BAF38083D00D34AE45479C5B_size142_w628_h726.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:115.60509554140128%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/888C17BB85CAC7FBD6637968695667222483963C_size63_w524_h734.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:140.0763358778626%;" />\u003c/p>\u003cp>科雷乔最大的作品是\u003c/p>\u003cp>帕尔马大教堂圆顶上的《圣母物化》\u003c/p>\u003cp>画中多数的人物\u003c/p>\u003cp>遨游于足够光辉的重大空间\u003c/p>\u003cp>他们精神振奋,轻盈、自在地飘浮于其中\u003c/p>\u003cp>但异国失踪地心引力\u003c/p>\u003cp>他们不是脱离了人的躯壳的亡灵\u003c/p>\u003cp>而是有血有肉的健康人群\u003c/p>\u003cp>他们像\u003c/p>\u003cp>当代宇航员在月球上信步相通\u003c/p>\u003cp>享福着失重走走的甜美\u003c/p>\u003cp>这幅湿壁画\u003c/p>\u003cp>无疑是行使透视创造错觉的杰作\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/32F2E2F3822B059DB3467E8554D6773480898F6D_size128_w640_h577.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:90.15625%;" />\u003c/p>\u003cp>督被解下十字架\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/1A8E5245D57C6C49C5EBD29A1C16FC6B62128381_size113_w640_h1498.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:234.06250000000003%;" />\u003c/p>\u003cp>朱庇特与伊俄\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/B6704B73C5FBA2CF4476AE702B6BF8835E87A8DF_size58_w640_h445.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:69.53125%;" />\u003c/p>\u003cp>在《丘比特与艾奥》中\u003c/p>\u003cp>科雷乔把莱奥纳尔多塑造氛围的手段\u003c/p>\u003cp>与威尼斯行家的色彩和质感奥妙地融为一体\u003c/p>\u003cp>创造了一栽赏心悦方针肉感美\u003c/p>\u003cp>比挑香《酒神节狂欢》\u003c/p>\u003cp>前景中的女人体更是具有感官刺激力\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/15DB111F7C21AE450475B654E176D0384A80B357_size119_w568_h666.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:117.25352112676057%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/2271D08588693B8A62B5307E732CA4A90EF3F392_size79_w640_h790.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:123.4375%;" />\u003c/p>\u003cp>基督頭像\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/828EB8992DBFC1F398EE0BAC985743DC1C205918_size126_w640_h563.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:87.96875%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/A74A7FDAD203B72BB7D1F68603AD64FB123BBA17_size167_w579_h743.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:128.32469775474956%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/81250A112A6EB74DF818644C384928EAFB4AD2D1_size144_w629_h734.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:116.69316375198729%;" />\u003c/p>\u003cp>科雷乔是一位\u003c/p>\u003cp>孤独的先天,他后继无人\u003c/p>\u003cp>直要到1600年旁边\u003c/p>\u003cp>人们才最先赏识他的作品\u003c/p>\u003cp>再过一个半世纪,\u003c/p>\u003cp>当手段主义艺术家的名字\u003c/p>\u003cp>在人们心现在中逐渐淡忘时\u003c/p>\u003cp>整个西方艺术世界已对他表彰有添\u003c/p>\u003cp>盛誉他是最先辈,最大胆的艺术革新家\u003c/p>\u003cp>将他与拉斐尔和米爽朗基罗相挑并论\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/990B81FD19B6D67F9A29898208556E2F51CF0638_size55_w640_h743.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:116.09375%;" />\u003c/p>\u003cp>基督向母親告別\u003c/p>\u003cp>那时的罗马,\u003c/p>\u003cp>正是盛期文艺中兴的中央,\u003c/p>\u003cp>达芬奇、拉斐尔、米爽朗基罗\u003c/p>\u003cp>三位艺术行家都曾在此留下本身的足迹与作品。\u003c/p>\u003cp>行为帕尔马画派中最特出的行家,\u003c/p>\u003cp>科雷乔表现了他与多分别的个性,\u003c/p>\u003cp>他那独具风貌的艺术,即便置于盛期三行家之中\u003c/p>\u003cp>也显得别具匠心,令人刮现在相望\u003c/p>\u003cp>行为盛期的“另类”\u003c/p>\u003cp>科雷乔被三行家那鲜艳的光芒所掩\u003c/p>\u003cp>及至17世纪巴洛克艺术遍走于世\u003c/p>\u003cp>人们才发现两者精神上的挨近\u003c/p>\u003cp>于是声誉渐隆的科雷乔\u003c/p>\u003cp>被尊为巴洛克的精神领袖与先驱之一\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/D67723212B45C993419336B238342D3D49EA69E4_size46_w640_h770.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:120.3125%;" />\u003c/p>\u003cp>圣母喜欢子\u003c/p>\u003cp>《圣母喜欢子》\u003c/p>\u003cp>(据美术馆1589到1634年的现在录,\u003c/p>\u003cp>此画系曼图阿公爵赠予柯西莫二世),\u003c/p>\u003cp>圣母子的动态与稳定的修建、太平的风景组成对比,\u003c/p>\u003cp>光线犹如落在神殿的柱子上和圣母子的身上,\u003c/p>\u003cp>这几束光线与室外的益天相照答。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/33E3F555B3995D6739205B31F9B9欧美av天堂观看221EA8050_size67_w640_h782.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:122.1875%;" />\u003c/p>\u003cp>圣母像\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/1BFB2F0F112389154A6CEDFB7377381BACEBB222_size119_w640_h983.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:153.59375%;" />\u003c/p>\u003cp>圣母与圣乔治\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/FC4E9C86AE35E61B60AA8B27152A79C5E0E4CEEF_size55_w640_h836.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:130.625%;" />\u003c/p>\u003cp>圣母子与幼圣约翰\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/CFF8A4104D07B9A87F4A4B0E42C900215C66ACF4_size46_w640_h881.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:137.65625%;" />\u003c/p>\u003cp>圣夜《基督降生》\u003c/p>\u003cp>《基督降生》曾被伦敦的伯納挑诺·克雷斯比误为多索·多西的作品而购下,1913年他将此捐给布列拉博物馆。从这件画上,能够望到科雷乔是怎样向先辈们学习的,他试图把曼特尼亚与多索·多西添以协调。\u003c/p>\u003cp>故事犹如发生在城郊的农弃,倘若不是幼天神们的展现,它更像一幅质朴粗犷的乡下习惯画。《基督降生》画面上的废墟、树木与远景仿佛笼罩在薄暮的微光中,给人些微凄苦之意,与画上人物的敦厚质朴和苦难中的愉快感颇相相反。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/8D9DBCBC6C7DFADCA2CF1CA86CBCD1BB03130C65_size66_w640_h462.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:72.1875%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/9BF6C1882076DC0654D114F6860B18DA59791AE6_size45_w640_h789.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:123.28125000000001%;" />\u003c/p>\u003cp>科雷乔的创作\u003c/p>\u003cp>在那时是稀奇的“另类”,\u003c/p>\u003cp>但这并非说他是唯一的。\u003c/p>\u003cp>科雷乔曾普及地向诸位行家学习,\u003c/p>\u003cp>他的收获即奠定在这一基础之上。\u003c/p>\u003cp>原由达芬奇等行家为那时人们尊重、效法的最高典范,\u003c/p>\u003cp>因此科雷乔的探索才显得孤独。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/ADC764E79CCFD5C82ACC1794C3F0C0FAC6423970_size76_w640_h884.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:138.125%;" />\u003c/p>\u003cp>圣彼得, 瑪莎, 悔改的瑪麗, 和倫納德\u003c/p>\u003cp>原由历史的机缘,16世纪末17世纪初,\u003c/p>\u003cp>巴洛克艺术家们在科雷乔的作品里\u003c/p>\u003cp>发现了本身的理想、寻求及外达手段,\u003c/p>\u003cp>于是群首而效之,形成了一阵世纪风。\u003c/p>\u003cp>于是,科雷乔进入了历史,\u003c/p>\u003cp>在欧洲艺术史上留下了本身的不朽身影。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/0AA026D51AAA9C0EE2071CF65C1EB742E7EA9B09_size53_w640_h489.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:76.40625%;" />\u003c/p>\u003cp>贤士朝圣\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/02AFF5E6767B81139CCCF66AC55CAF916432B76C_size79_w500_h637.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:127.4%;" />\u003c/p>\u003cp>耶穌遇上瑪麗亞\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/128E6A852070DF3A64444CAED804A326BF3E3098_size99_w640_h875.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:136.71875%;" />\u003c/p>\u003cp>有籃子的聖母\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/2DDE3319363D97E9FD30E1BA48C8C71152F1BC66_size68_w640_h750.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:117.1875%;" />\u003c/p>\u003cp>与圣弗朗西斯一首,在逃去埃及途中休休\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/04A16C9A8A6C8A508EA1506E77A43E87F31A0177_size52_w640_h474.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:74.0625%;" />\u003c/p>\u003cp>对基督孩子的尊重\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/3827BA5861A14BF512B8F55546A1C9F1E8452FC2_size40_w640_h405.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:63.28125%;" />\u003c/p>\u003cp>添冕场景\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/C0DCA9EB8BA2F8C30F3444E8E44C6B09055A3451_size78_w548_h732.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:133.57664233576642%;" />\u003c/p>\u003cp>戴安娜\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/9C76BBA1B482316B968E4B7EFF318DEBD10BF244_size42_w611_h731.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:119.63993453355155%;" />\u003c/p>\u003cp>圣母\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/A8B9C60D1F68895E6E470EFF9D9C02CC7EE3D607_size49_w640_h752.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:117.5%;" />\u003c/p>\u003cp>圣母和孩子\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/8E1D65A7DF0389AC10E007A497D50A2F63803430_size76_w582_h731.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:125.60137457044674%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/F764CE21C4D410DAB3A04692E8D2A67BDB8B4F14_size61_w598_h734.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:122.74247491638796%;" />\u003c/p>\u003cp>Madonna and Child with Saint Francis (1514)\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/576C7468713A198DE115D89AC41EE39714708F8F_size52_w432_h732.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:169.44444444444443%;" />\u003c/p>\u003cp>Madonna and Child with St. Sebastian (1523-1524)\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/D0436B7921DB557FF7B097D1294D9CE763E8EB2A_size69_w640_h538.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:84.0625%;" />\u003c/p>\u003cp>四圣殉国\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/6B534CD87B7D540ED7E19B92CE17D1503319E0E1_size119_w620_h727.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:117.25806451612904%;" />\u003c/p>\u003cp>Putto With Hunting Trophy (1519)\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/846337F2465E77041A0363D2B682A0A174535299_size43_w640_h416.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:65%;" />\u003c/p>\u003cp>Saint Marc (1520)圣马克\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/84C4CB123DCA36899C34B3E0D2B79B8C955C02C1_size44_w640_h303.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:47.34375%;" />\u003c/p>\u003cp>圣约翰福音传教士\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/D45B165A3B746FABA1EDC0454F33B7D104554BF8_size73_w588_h732.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:124.48979591836735%;" />\u003c/p>\u003cp>神圣家族与圣杰罗姆\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/023D8B3AE3136B713E583F27E4ECB5B0999F50F7_size58_w509_h733.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:144.00785854616896%;" />\u003c/p>\u003cp>圣凯瑟琳的奥秘婚姻\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/39245D8A8B7B54FBCFA7DB7A67356FFC0828728B_size76_w595_h729.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:122.52100840336135%;" />\u003c/p>\u003cp>The Mystic Marriage of St. Catherine of Alexandria (1518)\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/12C1ACA582B055726C0D7A607F859DF35FB8A27B_size81_w640_h443.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:69.21875%;" />\u003c/p>\u003cp>The Vision of St. John on Patmos (1520-1523)帕特莫斯圣约翰的愿景\u003c/p>